...
Unit Head Dr.Dharamveer Chandrakar
Contact

Email:dr.dharam22@gmail.com /pfadurgbhilai2@gmail.com

Phone: 09650248509

Other Members

Name: Vice President:- Ms.Aanchal Dani

Mobile: 085-17055115

Email: aanchaldani@gmail.com

Name: Secretary- Mr.Jayati Gupta

Mobile: 098-93307942

Email: jaya1969gupta@gmail.com

Name: Treasurer- Ms.Samiksha Thakur

Mobile: 083-05796224

Email: amiksha307thakur@gmail.com

Name: Mr.Abhishek Chakraborty

Mobile: 094-25554465

Email: abhimech1608@gmail.com

Name: Ms.Bhawisha Thakur

Mobile: 099-26536636

Email: bhawisharajput11@gmail.com